תנאי השימוש

תנאי שימוש באתר האינטרנט : www.kapad.co.il

1. כללי

1.1. השימוש באתר ובתכנים המוצגים בו כפוף לתנאי השימוש באתר (“תנאי השימוש”). תחילת השימוש באתר ובתכניו מעידה על הסכמתך ואישורך לאמור בתנאי שימוש אלו. לפיכך יש לקרוא אותם בקפידה.
1.2. מטרת תנאי השימוש הינה להסדיר את היחסים בין הקרן לפיתוח דימונה (“קפ"ד”), המפעילה את האתר לבין כל אדם ו/או גוף ו/או גורם או מי מטעמם של אלה אשר עושה שימוש ו/או מפרסם ו/או גולש באתר (”המשתמש”). הקפ"ד שומרת לעצמה את הזכות לעדכן תנאי שימוש אלה מעת לעת, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך בהתראה או אזכור מיוחד בערוצי האתר השונים. תוקף השינוי ממועד פרסומו. כמו כן, הקפ"ד רשאית לסגור את האתר ולשנות מעת לעת את מבנהו, מראהו וזמינותם של השירותים והתכנים הניתנים בו וזאת ללא צורך להודיע למשתמש על כך מראש. לא תהיה למשתמש כל טענה, תביעה או דרישה כלפי הקפ"ד בקשר לכך.
1.3. השימוש באתר זה על כל תכניו והשירותים המוצעים בו, הורדות של קבצים, מדיה כגון תמונות וסרטונים והתכנים השונים המוצעים לקהל המבקרים עשויים להשתנות מעת לעת או בהתאם לסוג התוכן.
1.4. הקפ"ד אינה אחראית לכל שינוי ו/או תיקון ו/או השמטה ו/או חבלה ו/או נזק מכל סוג שהוא שנעשה לתכנים מסיבות שונות שאינן בשליטת הקפ"ד, והקפ"ד לא תישא בכל אחריות בנדון.
1.5. במידה שנמצא במידע שבאתר חומר הנחזה כלא תקין, לא חוקי ו/או לא מוסרי, המשתמש מתבקש להודיע על כך לכתובת מייל : kapd@dimona.muni.il או באמצעות טלפון : 073-3268650
1.6. השימוש בלשון זכר הינו לצורכי הנוחות בלבד ותנאים אלו יחולו על כל משתמש.

2. הגבלת אחריות של הקרן לפיתוח דימונה ומי מטעמה

2.1. הקפ"ד אינה אחראית ולא תישא בכל אחריות לכל נזק, אי נוחות, אובדן, עוגמת נפש וכיוצא באלו תוצאות, ישירות או עקיפות, שייגרמו למשתמש, רכושו או לכל צד שלישי בשל שימוש בתכנים אלו ו/או בשל חדירה בלתי חוקית ושימוש או שיבוש התכנים על ידי צדדים שלישיים.
2.2. השימוש באתר ובתכנים ניתן כמות שהוא (as is) בהתאם להחלטת הקפ"ד, ולא תהיה למשתמש כל טענה, תביעה או דרישה כלפי הקפ"ד בגין תכונות השימוש, המגבלות או התגובות שיעורר הפרסום באתר.
2.3. הקפ"ד אינה מתחייבת ששירותי האתר יינתנו כסדרם או בלא הפסקות, יתקיימו בבטחה וללא טעויות, לא יופרעו ויהיו חסינים מפני גישה בלתי-מורשית למחשבי הקפ"ד או מפני נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים – והכול בחומרה, בתוכנה, בקווי ובמערכות תקשורת, אצל הקפ"ד או אצל מי מספקיה.

3. קניין רוחני

3.1. תוכן האתר (לרבות עיצוב האתר, קוד האתר, קבצי מדיה, טקסטים, קבצים המוצעים להורדה וכל חומר אחר אשר מוצג באתר) הוא רכושה הבלעדי של הקפ"ד ואין לראות במידע ובשירותים המסופקים על ידה באתר כמקנים רישיון כלשהו או זכויות כלשהן בקניינה הרוחני של הקפ"ד או של צדדים שלישיים. אין להעתיק או לפרסם את דפי האתר במלואם או בחלקם ו/או לעשות בהם או במידע שבתוכם שימוש כלשהו, לרבות שימוש מסחרי, ללא הסכמתה המפורשת מראש ובכתב של הקפ"ד. אין להכניס באתר שינויים, להעתיק, לפרסם, לבצע בפומבי, להציג בפומבי, לשכפל, למסור לצד שלישי, לעבד, ליצור יצירות נגזרות, לפרסם למכור, להשכיר, להפיץ, לשדר, כל חלק מן האתר בלא קבלת הסכמתה של הקפ"ד בכתב ומראש.
3.2. המשתמש מסכים כי הקפ"ד רשאית, באופן בלתי מוגבל בזמן, להעתיק, לשכפל, להפיץ, לשווק, למסור לציבור, לעבד, לערוך, לתרגם ולהשתמש בכל התכנים באתר, ומוותר מראש ובאופן בלתי חוזר על כל תביעה ו/או טענה כלפי הקפ"ד בקשר עם השימוש בתכנים אלה לרבות בעילה של הפרת זכויות יוצרים ו/או כל דרישה לתשלום.

4. ניהול משתמשים ומבקרים באתר

4.1. הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות לחסום כל משתמש בין אם על ידי חסימת כתובת ה-IP של המחשב שלו, כתובת ה-MACID של המחשב שלו או אפילו בהתאם למדינת המוצא ללא צורך לספק תירוץ אשר מקובל על הגולש.
4.2 הקפ"ד תעשה כל שביכולתה להגן על פרטי המשתמשים הרשומים באתר. במקרים בהם יעלה בידיו של צד שלישי להשיג גישה למידעמוסכם בזאת כי לגולשים, משתמשים וחברים באתר לא תהה כל תביעה, טענה או דרישה כלפי הקפ"ד.

5. גילוי נאות

באתר זה עשוי לעשות שימוש בקבצי קוקיז ובממשקי סטטיסטיקה פנימיים בכדי לשמור תיעוד סטטיסטי אנונימי של גולשים וניתוח
תנועת הגולש/ים, הרגלי גלישה באתר וניתוח קליקים וזמן שהייה. בכל העת המידע הנשמר הוא אנונימי לחלוטין ואין בו את שם הגולש או כל פרט מזהה אחר.

6. הסכמה לתנאי השימוש באתר

הקפ"ד שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את שימוש המשתמש באתר אם לא יעמוד באחד או יותר מתנאי השימוש. בעצם השימוש באתר, מסכים המשתמש לעמוד בכל תנאי השימוש.
על תנאי שימוש אלו יחולו דיני מדינת ישראל בלבד. מקום השיפוט הבלעדי לכל עניין הנוגע להסכם זה ולשימוש באתר הינו בבתי המשפט המוסמכים באזור דימונה.