הארכת מכרז פומבי מס' 73/2023- לניהול רפואי למוקד מיון קדמי במרכז הרפואי מיראז', דימונה