מכרז פומבי מס'-15/2020- הבהרה הנגשת מוסדות חינוך

עקב משבר הקורונה ,הקרן לפיתוח דימונה מודיעה על הסרת הדרישה בתנאי הסף להגשת ערבות השתתפות ,חלף הגשת הערבות -המציעים מתבקשים להגיש המחאה רגילה מטעמם לפקודת הקרן לפיתוח דימונה ,מסומנת "למוטב בלבד" ,חתומה ע"י המשתתף על סך 70,000 ₪. ההמחאה תשמש חלף ערבות ההשתתפות בהתאם לתנאי המכרז.