חוק חופש המידע

חוק חופש המידע, התשנ"ח – 1998, נכנס לתוקפו בחודש מאי, 1999. תכליתו היא להנהיג בישראל את "מהפכת השקיפות" באשר לפעולת הרשויות הציבוריות. החוק מכיר בזכותם של תושבי ישראל לקבל מרשויות ציבוריות, ובכללן הרשויות המקומיות, מידע בעל אופי ציבורי המצוי בידי הרשות.

 

איזה מידע? כל מידע המצוי ברשות ציבורית, והוא כתוב, מוקלט, מוסרט, מצולם או ממוחשב.

 

איזה מידע לא?

 • מידע שגילויו עלול לפגוע בביטחון המדינה, יחסי החוץ, בטחון הציבור, או בטחונו או שלומו של כל אדם.
 • מידע שגילויו מהווה פגיעה בפרטיות (אלא אם כן הגילוי מותר על פי דין)
 • מידע אשר אין לגלותו על פי כל דין.
 • מידע אחר אשר גילויו עלול לשבש את התפקוד של הרשות הציבורית, את יכולתה לפעול ולתכנן, לנהל מו"מ או הקשור לדיונים פנימיים.
 • מידע אשר נוצר לפני למעלה מ-7 שנים ואיתורו כרוך בקושי של ממש
 • מידע אשר איתורו/הפקתו מצריכים הקצאת משאבים בלתי סבירה
 • מידע אשר לא ניתן לאתרו
 • מידע אודות מדיניות בשלבי עיצוב
 • מידע אודות פרטי מו"מ עם גוף או אדם מחוץ לרשות
 • מידע אודות דיונים פנימיים, חוות דעת, המלצות וכיוצ"ב אשר התקיימו/ניתנו לצורך קבלת החלטה
 • מידע שהוא סוד מסחרי/מקצועי
 

נוהל הגשת בקשה למידע ואופן הטיפול בה

 • בקשה לקבלת מידע יש להגיש בכתב לממונה חופש המידע בקפ"ד. אין המבקש חייב לציין את הטעם לבקשתו.
 • מתן המידע כרוך בתשלום אגרת בקשה. ככל שהמידע המבוקש מצריך טיפול ו/או הפקה, ייגבו בנוסף לאגרת הבקשה גם אגרת טיפול ו/או אגרת הפקה.
 • המידע יועמד לרשות המבקש כפי שהוא מצוי בידי הרשות ואין הרשות חייבת לעבד את המידע לפי צרכיו של המבקש.
 • החלטה בבקשה תינתן לפונה בתוך 30 יום ממועד קבלת הבקשה בקפ"ד. החליטה הרשות לדחות את הבקשה, יימסרו לפונה נימוקי הדחייה בכתב.
 • הפונה זכאי לעתור כנגד החלטה של הרשות לדחות את בקשתו למידע, בפני בית המשפט המחוזי.
 

אגרות

תקנות חופש המידע, התשנ"ט – 1999 מסדירות את תשלומי האגרות בגין הטיפול בבקשות לקבלת מידע.

 

סכומי האגרות (מעודכן לשנת 2016):

 • אגרת בקשת מידע – 20 ש"ח.
 • אגרת טיפול במידע – 30 ש"ח החל לכל שעה החל מהשעה הרביעית.
 • אגרת הפקת מידע – 0.2 ש"ח עבור כל דף צילום, או פלט מחשב, לתקליטור – 2.5 ש"ח.

דרכי תשלום אגרת בקשת מידע

 • משלוח המחאה בסך 20 ₪ אשר תצורף לבקשה לקבלת המידע.
 • קבלת שובר לתשלום האגרה במשרדי היחידה לפניות הציבור, בשעות הפעילות.
 • פנייה טלפונית ליחידה לפניות הציבור לקבלת שובר לתשלום אגרה באמצעות הדואר.
 • קבלת שובר לתשלום אגרה במסגרת הטיפול בבקשה שהוגשה (לאחר בחינתה המקדמית ע"י ממונה חופש המידע).

 

כל בקשה למידע נבדקת עם קבלתה וזאת גם טרם תשלום אגרת הבקשה הקבועה בחוק.
ממונה חופש המידע בוחן את הבקשות בשיתוף יחידות הקרן לפיתוח דימונה ומעדכן בכתב את מבקשי המידע בדבר הבקשה לרבות בדבר הימצאות המידע.