מספר מכרז #47/2019
מכרזי עבודות ושירותים
תאריך גמר 02/10/2019

תכנון שכונה צפון מזרחית

  1. הקרן לפיתוח דימונה (ע"ר) (להלן: "הקרן"), עבור עיריית דימונה (להלן: "העירייה") מזמינה בזאת קבלת הצעות לביצוע עבודות תכנון שכונה צפון מזרחית תוכנית  מס'  607-0166876 דימונה.
  2. את חוברת המכרז ניתן לרכוש במשרדי הקרן, שד' הרצל 10, דימונה, בין השעות 09:00 – 14:00, תמורת סך של  3,000 ₪ (אשר לא יוחזרו בכל מקרה). ניתן לעיין בחוברת המכרז ללא תשלום (וללא זכות לצלמה), לפני רכישתה, במשרדי הקרן.
  3. מפגש מתכננים: יתקיים ביום  22/9/2019 בשעה  11:00. מקום המפגש: במשרדי הקרן. ההשתתפות בסיור המתכננים אינה חובה.
  4. המועד האחרון להגשת הצעות הינו ביום  2/10/2019 בשעה 14:00 בדיוק. לא תתקבלנה הצעות לאחר מועד זה. את ההצעות יש להגיש במסירה ידנית בלבד (לא בדואר ו/או בכל דרך אחרת) במשרדי הקרן.
  5. ערבות הגשה: על המציע לצרף ערבות בנקאית בסך של 50,000 ₪ (חמישים אלף שקלים חדשים) בתוקף עד לתאריך 2/2/2020 בנוסח ובתנאים המצורפים למסמכי המכרז. 
  6. על המציע לעמוד בכל תנאי הסף המפורטים במסמכי המכרז.
  7. אין הקרן מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה כל שהיא.
  8. האמור במודעה זו אינו ממצה את תנאי המכרז המופיעים במלואם במסמכי המכרז. בכל מקרה, יגבר האמור במסמכי המכרז.
  9. טלפון לבירורים: 077-5521727, משרד – א' יתד מהנדסים (מנהלי הפרויקט).         
שינוי גודל גופנים