מספר מכרז #14
מכרזי עבודות ושירותים
תאריך גמר 27/05/2019

תכנון, אספקה, הובלה והתקנת מתקני משחקים מונגשים לילדים עם צרכים מיוחדים

 1. הקרן לפיתוח דימונה (להלן: "המזמינה") מזמינה בזאת הצעות מקבלנים לתכנון, אספקה, הובלה והתקנת מתקני משחקים מונגשים לילדים עם צרכים מיוחדים ברחוב הרצל דימונה בשיטת תכנון וביצוע על פי המפורט להלן.
 2. את מסמכי המכרז ניתן לרכוש החל מתאריך 15/05/2019 במשרדי המזמינה, רח' שדרות הרצל 10 דימונה, משרדי מפעל כיתן לשעבר בשעות 09:00-14:00.
  מחיר הרכישה הינו 1000 ₪ אשר לא יוחזרו בכל מקרה.
 3. סיור קבלנים ייערך ביום רביעי 15/05/2019 בשעה 12:00 .
  המפגש ייערך במשרדי הקרן לפיתוח דימונה, ההשתתפות בסיור הקבלנים לא חובה. בסיור יוסברו עקרונות התכנון הנדרשים לצורך הצגת ההצעה בפני וועדה המחליטים.
 4. את ההצעות יש להגיש לתיבת המכרזים בקפ"ד עד לתאריך 27/05/2019 בשעה 14:00.
  ההצעות תוגשנה בשתי מעטפות סגורות עליהן יצוין מס' המכרז. ההצעות תוגשנה במסירה ידנית בלבד הכוללת את מסמכי המכרז וכל המסמכים הנדרשים.
  מעטפה מס' 1 – כל מסמכי המכרז החתומים, תנאי הסף, חוברת המכרז והמסמכים הנדרשים.
  מעטפה מס' 2 – תכנית צבעונית ופירוט המתקנים המוצעים על גבי חוברת בגודל A3  וכן דיסק און קי ,או דיסק המכילים את כל המתקנים ומצגת העמדה אשר יוצגו בפני וועדת המציעים. לא תאושר הוספת חומר להגשה בפני וועדת המציעים מלבד מה שהוכנס למעטפה בזמן הגשת ההצעה. (מעטפה זו תוגש לתיבת המכרזים בשלושה עותקים זהים).
 5. על המציע לצרף ערבות בנקאית בגובה של 20,000 ₪ (עשרים אלף ₪) כולל מע"מ בתוקף עד לתאריך 27/9/2019 ובנוסח המצורף למסמכי המכרז.
 6. אין המזמינה מתחייבת לקבל את ההצעה הנמוכה ביותר או כל הצעה שהיא.
 7. טלפון לבירורים: 073-3268655 מר יוסי קסטיאל .
שינוי גודל גופנים