מספר מכרז #9/2021
מכרזי עבודות ושירותים
תאריך גמר 25/04/2021

תכנון, אספקה, הובלה והתקנת מתקני משחקים לילדים ומתקני כושר בשצ"פ שכונת ממשית

מכרז פומבי מס' 9/2021 תכנון ,אספקה,הובלה והתקנת מתקני משחקים לילדים ומתקני כושר בשצ"פ מגרש 621 שכונת ממשית רחוב תל לכיש בדימונה בשיטת תכנון וביצוע על פי המפורט במכרז

 1. הקרן לפיתוח דימונה (להלן הקפ"ד ) עבור עירית דימונה מזמינה בזאת קבלת הצעות לביצוע עבודות תכנון , אספקה, הובלה והתקנת מתקני משחקים לילדים ומתקני כושר בשצ"פ מגרש 621 שכונת ממשית רחוב תל לכיש בדימונה בשיטת תכנון וביצוע על פי המפורט במכרז.
 2. את מסמכי המכרז ניתן לרכוש במשרדי הקפ"ד אצל הגב' שולה לנקרי –מ"ד המעפילים 28 בין השעות 9:00-14:00 תמורת סך של 1000 ₪ אשר לא יוחזרו. ניתן לעיין בחוברת המכרז ללא תשלום (וללא זכות לצלמה) לפני רכישתה, במשרדי הקרן.
 3. להצעה יש לצרף ערבות בנקאית על שם המציע, צמודה למדד בגובה 30,000ש"ח כולל מ.ע.מ. ובתוקף  עד לתאריך : 18/8/2021.
 4. הקפ"ד שומרת לעצמה הזכות להקטין ולהגדיל את היקף העבודה בהתאם לתקציבים שיעמדו לרשותה, כמו כן שומרת הקפ"ד לעצמה הזכות לפצל את העבודה בין מציעים אחדים.
 5. תנאי תשלום בהתאם לאמור במסמכי המכרז.
 6. מציע אשר לא יעמוד באחד התנאים המפורטים במכרז, הצעתו תיפסל ולא תובא לדיון.
 7. אין קפ"ד מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא, הקפ"ד תבחר בהצעה הטובה המבטיחה לה את מרב היתרונות.
 8. את ההצעות יש להגיש בשני עותקים במעטפה סגורה ובציון מס' המכרז בתיבת המכרזים המצויה בחדר רכש במשרדי הקפ"ד,  אצל מר יוסי קסטיאל.
 9. סיור קבלנים יתקיים בתאריך 5/4/2021 בשעה 12:00, היציאה ממשרדי הקפ"ד. ההשתתפות בסיור אינה חובה.
 10. התאריך האחרון להגשת ההצעות הוא:25/4/2021, יום ראשון בשעה 14:00. (במשרדי הקפ"ד החדשים: בית ספר יוספטל לשעבר, רחוב מ"ד המעפילים 28).
 11. פתיחת תיבת המכרזים ביום ראשון בתאריך: 25/4/2021 בשעה: 14:15 בלשכת מנכ"ל הקפ"ד (משרדי הקפ"ד החדשים מ"ד המעפילים 28).