מספר מכרז #53/2023
מכרזי עבודות ושירותים
תאריך גמר 25/12/2023

שכירות ותפעול מכון דיאליזה ומרפאה יועצת במרכז הרפואי מיראז' דימונה

 1. הקרן לפיתוח דימונה (ע"ר) (להלן: "הקפ"ד") מזמינה בזאת קבלת הצעות לשכירות ותפעול מכון דיאליזה ומרפאה יועצת במרכז הרפואי מיראז' דימונה.
 2. על המציע לעמוד בתנאי הסף הקבועים בחוברת המכרז.
 3. על המציע להמציא אישורים על היותו עוסק מורשה, על גובה וניכוי מס במקור, מסמכים המעידים על ניסיון קודם רלוונטי ושאר האישורים כמצוין במסמכי המכרז.
 4. את מסמכי המכרז ניתן לרכוש במשרדי הקפ"ד אצל הגב' שולמית לנקרי – רח' מ"ד המעפילים 28, בשעות הרגילות של הקפ"ד ,תמורת תשלום של 1,000 ₪ אשר לא יוחזרו בכל מקרה. ניתן לעיין במסמכי המכרז טרם רכישתם באתר קפ"ד תחת לשונית "מכרזים".   
 5. להצעה יש לצרף ערבות בנקאית על שם המציע, צמודה למדד בגובה 50,000 ₪ כולל מע"מ ובתוקף עד לתאריך: 25/04/2024.
 6. תנאי תשלום בהתאם לאמור במסמכי המכרז.
 7. מציע אשר לא יעמוד באחד התנאים המפורטים במכרז, הצעתו תיפסל ולא תובא לדיון.
 8. אין הקפ"ד מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא, והיא תבחר בהצעה הטובה המבטיחה לה את מרב היתרונות.
 9. הקפ"ד שומרת לעצמה הזכות להקטין ולהגדיל את היקף העבודה בהתאם לתקציבים שיעמדו לרשותה. כמו כן שומרת הקפ"ד לעצמה הזכות לפצל את העבודה בין מציעים אחדים.
 10. מפגש מציעים יתקיים ביום 19/11/2023  בשעה    11:00  במשרדי הקפ"ד רח' מ"ד המעפילים 28 דימונה,  על המעוניינים להשתתף במפגש לדייק ולהגיע בזמן. מפגש מציעים אינו חובה.
 11. את ההצעות יש להגיש במעטפה סגורה ובציון מס' המכרז בתיבת המכרזים המצויה בחדר משאבי אנוש במשרדי הקפ"ד אצל הגב' שירלי אוסקר.
 12. התאריך האחרון להגשת ההצעות בתאריך 25/12/2023 בשעה 14:00.
 13. פתיחת תיבת המכרזים בתאריך 25/12/2023 בשעה 14:15 בחדר ישיבות הקפ"ד.