מספר מכרז #0
קולות קוראים
תאריך גמר 22/07/2019

קול קורא

הקרן לפיתוח דימונה מבקשת לקבלת הצעות לעיצוב וביצוע מיצג אומנותי מנירוסטה L316 במעגל תנועה שכונת השחר דימונה

 כללי

הקרן לפיתוח דימונה (להלן: "הקפ"ד") מזמינה בזאת אמנים העוסקים בפיסול אומנותי בנירוסטה L316 להגיש לקפ"ד הצעה לפסל מנירוסטה  L316, (להלן: הפסל) אשר יוצב ויבוצע במעגל תנועה בכניסה לשכונת השחר בעיר דימונה . 

פירוט:

 1. המציע אשר יבחר ע"י הקפ"ד להקמת הפסל, יידרש לבצע את כל הפעולות ו/או התיאומים הנדרשים לייצור הפסל, אספקה והתקנת הפסל באתר, ועד לביצוע מושלם לרבות ליווי ביצוע העיצוב הגנני עד לביצועו המושלם ובכלל זה:
 • תכנון הפסל – (גובה- 7 מ' מינימום) מנירוסטה L316 .
 • תכנון וביצוע תאורת LED בגוונים לפי בחירה להארת אלמנט הפיסול (10 יח' גופים לפחות) .
 • אותיות מחומר נירוסטה L316 בכיתוב "שכונת השחר", גובה כל אות – 1.00 מ'.
 • תכנון למשטח/במת ביסוס אלמנט הפיסול.
 • ביצוע הדמיות לפסל.
 • עיצוב הפסל והצבתו במיקום הסופי.
 • הגשת בקשה להיתר (במידה ויידרש)וליווי עד לאישורו.
 • תכנון הנדסי מפורט.
 • עמידה בדרישות בטיחות.
 • אישור קונסטרוקטור לאלמנט הפיסול + חישובים סטטיים.

העבודה תכלול גם:

תכנון והובלת הפסל, הקמת/הצבת הפסל במקום.

מובהר כי, הרשימה המפורטת לעיל הינה רשימה חלקית ועל המציע שיבחר יהיה לבצע את כל הפעולות הדרושות לצורך התקנת הפסל לשביעות רצונה של הקפ"ד לרבות אלו שיידרשו לצורך הצבתו ולא פורטו לעיל ללא כל תוספת תשלום.

 1. לאחר הצבת הפסל, הבעלות והקניין של הפסל תהיה של עיריית דימונה בלבד. מובהר בזאת כי הצפייה בפסל תהא חופשית לקהל הרחב. האמן לא יוכל לגבות כל תשלום נוסף למעט התשלום שיגיע לו בגין התמורה הנקובה בחוזה ההתקשרות. בצד הפסל לא תהיה כל זכות קניינית ו/או מוסרית ו/או רוחנית של האמן בפסל או העיצוב הגנני ואלו יהיו קנויות לעיריית דימונה בלבד.
 2. המציע שיקבל את רשות הקפ"ד להקמת הפסל יחתום על חוזה אשר ייערך על ידי הקפ"ד ואשר יכלול את כל התחייבויותיו המפורטות לעיל ולהלן, לרבות התחייבויות שנטל על עצמו במסגרת הצגת התעתו וזאת כתנאי להתקשרות עמו.
 3. הגשת מענה לקול קורא:

על מגישי ההצעות לצרף להצעתם כדלקמן:

מפרט/סקיצה הכוללת התייחסות לכל הפחות לאמור לעיל ולהלן, וכן התייחסות לציוד/חומרים אשר המציע מתכוון לעשות בו שימוש, תרשים העמדה וכיוב'.

המציע יוכל לצרף להצעתו מצגת POWER POINT הכוללת את תרשים העמדה והתחייחסות לדרישות המפורטות לעיל ולהלן:

הצעה כספית – המציע יציע מחיר כהצעה פאושלית כוללת ומלאה כולל מע"מ, לביצוע מלוא התכנון והביצוע להצעתו עד למסירה סופית לקפ"ד.

פרופיל המציע – המציע יציג את ניסיונו בהקמת/עיצוב/פיסול פסלים ויצרף פרטים אודותיו ואודות עסקיו פרופיל המציע.

 1. אופן בחירת ההצעות הזוכות:

ההצעות הזוכות תיבחרנה על ידי הקפ"ד ו/או כל גוף, (כגון ועדת היגוי) אשר יוסמך על ידה לצורך כך.  הליך זה אינו מהווה הליך מכרזי והנו במסגרת ההליכים הפטורים ממכרז (פטור בגין יצירת אומנות). הקפ"ד לא תהא מחויבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר, או כל הצעה שהיא, ואף תוכל לבקש מהזוכה שינויים ועדכוני עיצוב כתנאי להתקשרות עמם.

הקפ"ד רשאית לדחות את כל ההצעות או לבחור מספר הצעות והכל על פי שיקול דעתה הבלעדי. יובהר כי הצעות אשר אינן תואמות את צביון החיים בעיר דימונה ו/או הצעות אשר עלולות לפגוע ברגשות הציבור ו/או בתקנת הציבור יפסלו על הסף.

ההצעות תוגשנה במעטפה סגורה  ועליה ירשם "קול קורא- לקבלת הצעות לעיצוב וביצוע מיצג אומנתי מנירוסטה L316 במעגל תנועה שכונת השחר בדימונה".

ההצעות תימסרנה במסירה ידנית לידי מר יוסי קסטיאל, במשרדי הקפ"ד ברחוב הרצל 1 דימונה (משרדי מפעל "כיתן" לשעבר), ותוכנסנה לתיבת המכרזים לא יאוחר מיום 22/7/2019 שעה 14:00 פתיחה באותו היום בשעה 14:15 בחדר ישיבות קפ"ד.

טלפון לתיאום 073-3268650

שינוי גודל גופנים