מספר מכרז #5114
קולות קוראים
תאריך גמר 07/07/2024

קול קורא לקבלת הצעות לעיצוב ותכנון מתחם הנצחה לחללי מלחמת חרבות ברזל בעיר דימונה

 כללי

הקרן לפיתוח דימונה (להלן: "הקפ"ד") מזמינה בזאת אמנים העוסקים בהקמת מיזמי הנצחה אומנותיים להגיש לקפ"ד הצעה או הצעות לעיצוב ותכנון מתחם הנצחה לחללי מלחמת חרבות ברזל בעיר דימונה. אשר יבוצע בשצ"פ/פארק (מגרש 301) ברח' הרצל -דרך בן גוריון (רצ"ב תשריט מדידה)  (להלן: "מתחם ההנצחה").

עיצוב המתחם יעסוק בחללי צה"ל וכוחות הבטחון השונים לרבות משטרת ישראל תושבי העיר דימונה ו/או חללים שנקברו בעיר (כיום 15 חללים) ויכלול פינות הנצחה ייעודיות לכל אחד מהחללים אשר יתוכננו ויעוצבו בליווי משפחות החללים סביב מוטיב מרכזי.

העיצוב יכלול פרוגראמה ראשונית והדמיות עקרוניות אשר ישמשו לבחירת המציע הזוכה בהליך.

ניתן להציע מספר אלטרנטיבות לתכנון ועיצוב המתחם לשיקול דעת וועדת הבחינה.

 תקציב התכנון יעמוד על -.50,000 ₪ כולל מע"מ  ויכלול את כלל גורמי המקצוע הנדרשים לביצוע התכנון עד לקבלת היתר.

תקציב הביצוע יעמוד על -.1,000,000 ₪ כולל מע"מ ויכלול את כלל האלמנטים/פריטי העיצוב/ הקבלנים הנדרשים לביצוע מלא ומשלם של מתחם ההנצחה.

פירוט:

 1. המציע אשר יבחר ע"י הקפ"ד להקמת מתחם ההנצחה, יידרש לבצע את כל הפעולות ו/או התיאומים הנדרשים לייצור מתחם ההנצחה, לרבות תיאום עם יועצים מטעם הקפ"ד כגון: קונסטרוקטור ומתכנן נוף וכל יועץ או בעל מקצוע נוסף שיידרש לביצוע התכנון בשלמותו ועד לביצוע מושלם לרבות ליווי ביצוע עבודות ההקמה של המתחם עד לביצועו המושלם ובכלל זה:
 • תכנון ראשוני של המתחם בשיתוף משפחות החללים לרבות ביצוע פגישות אישיות עם נציגי המשפחות ותיאום מולן.
 • תכנון ועיצוב אלמנטים אומנותיים.
 • ביצוע הדמיות למתחם ההנצחה.
 • תיאום, שיתוף פעולה וניהול התכנון לתכנון הנדסי מפורט עמידה בדרישות בטיחות וכל הנדרש לצורך הגשת בקשה להיתר וליווי עד לאישורו.
 • פיקוח עליון על הביצוע.
 1. מובהר כי, הרשימה המפורטת לעיל הינה רשימה חלקית ועל המציע שיבחר יהיה לבצע את כל  הפעולות הדרושות לצורך תכנון, עיצוב והפיקוח על הקמת מתחם ההנצחה לשביעות רצונה של הקפ"ד לרבות אלו שיידרשו לצורך ביצוע התקשרויות עם יועצים נדרשים לביצוע השירותים וסיוע לקפ"ד בבחירת קבלן/קבלנים מבצעים ולא פורטו לעיל ללא כל תוספת תשלום.
 2. למען הסר ספק, עלות יעצי משנה כגון: קונסטרוקטור, יועץ נוף, יועץ אודיו,
 3. לאחר ביצוע המתחם, הבעלות והקניין על המתחם והעיצובים הכלולים בו תהיה של עיריית דימונה ו/או הקפ"ד בלבד. מובהר בזאת כי הצפייה במתחם והשימוש בו תהא חופשית לקהל הרחב. המציע הזוכה לא יוכל לגבות כל תשלום נוסף למעט התשלום שיגיע לו בגין התמורה הנקובה בחוזה ההתקשרות. בצד מתחם ההנצחה לא תהיה כל זכות קניינית ו/או מוסרית ו/או רוחנית של האמן במתחם ההנצחה ו/או באלמנטים הקבועים בו או העיצוב הנופי ואלו יהיו קנויות לעיריית דימונה ו/או הקפ"ד בלבד.
 4. המציע הזוכה בקול קורא זה, יחתום על חוזה אשר ייערך על ידי הקפ"ד בנוסח שיוכתב על ידה, ואשר יכלול את כל התחייבויותיו המפורטות לעיל ולהלן, לרבות התחייבויות שנטל על עצמו במסגרת הצגת הצעתו וזאת כתנאי להתקשרות עמו.
 5. הגשת מענה לקול קורא:

       על מגישי ההצעות לצרף להצעתם כדלקמן:

6.1 מפרט/סקיצה אחת או יותר הכוללת התייחסות לכל הפחות לאמור לעיל ולהלן, וכן התייחסות לציוד/חומרים אשר המציע  מתכנן כי ייעשה בהם שימוש, תרשים העמדה וכיוב'.

6.2 המציע יוכל לצרף להצעתו מצגת POWER POINT הכוללת את תרשים ההעמדה ועליו לצרף התייחסות לדרישות המפורטות לעיל ולהלן:

6.3 התמורה –

6.3.1 תמורת ביצוע מלוא התכנון והביצוע לרבות כל העלויות וההוצאות הדרושות לצורך ביצוע מלא ומושלם של התחייבויותיו, בהתאם לקול קורא זה, לחוזה שייחתם ולהצעתו עד למסירה סופית לקפ"ד.

יהא המציע זכאי לתמורה מקסימאלית סופית וכוללת בסך: -.50,000 ₪ כולל מע"מ.            

6.3.2 התמורה תכלול את כל המוגדר לעיל, אשר יחייבו את המציע לכל דבר ועניין ויהוו חלק בלתי נפרד מהצעתו שתכלול את כל המפורט בהצעת המציע בהתאם.

6.4 פרופיל המציע – המציע יציג את ניסיונו בהקמת/עיצוב/פיסול אלמנטים אומנותיים ועיצוב מתחמי הנצחה ו/או מתחמים אומנותיים ויצרף פרטים אודותיו ואודות עסקיו בפרופיל המציע.

 1. אופן בחירת ההצעות הזוכות:

        ההצעות הזוכות תיבחרנה על ידי הקפ"ד ו/או כל גוף, (כגון ועדה מיוחדת) אשר יוסמך על ידה לצורך כך.

        בבחירת ההצעה הזוכה תשקול הוועדה את פרופיל המציע, איכות וטיב ההצעה, התאמת הקונספט המוצע         לעיר וכדו' לרבות כל שיקול רלוונטי אחר.

        הליך זה אינו מהווה הליך מכרזי והנו במסגרת ההליכים הפטורים ממכרז (פטור בגין יצירת אומנות).                     הקפ"ד לא תהא מחויבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר, או כל הצעה שהיא, ואף תוכל לדרוש מהזוכה/ים           שינויים ועדכוני עיצוב כתנאי להתקשרות עמם.

 1. הקפ"ד רשאית לדחות את כל ההצעות או לבחור מספר הצעות והכל על פי שיקול דעתה הבלעדי. יובהר כי הצעות אשר אינן תואמות את צביון החיים בעיר דימונה ו/או הצעות אשר עלולות לפגוע ברגשות הציבור ו/או באופי הסביבה, תיפסלנה על הסף.
 2. מפגש מציעים נקבע לתאריך 09/06/2024   בשעה   11:00   מקום מפגש: במשרדי הקפ"ד.
 3. ההצעות תוגשנה במעטפה סגורה עליה ירשם "קול קורא- לקבלת הצעות לעיצוב ותכנון מתחם הנצחה לחללי מלחמת חרבות ברזל בעיר דימונה
 4. ההצעות תימסרנה במסירה ידנית לידי הגב' שירלי אוסקר במשרדי הקפ"ד ברחוב מד' המעפילים 28, דימונה ותוכנסנה לתיבת המכרזים לא יאוחר מיום    07/07/2024   בשעה    14:00   בדיוק.  
 5. פתיחת תיבת המכרזים בתאריך: 07/07/2024    בשעה      14:15       בלשכת מנכ"ל הקפ"ד.
 6. טלפון לבירורים: 073-3268650.