מספר מכרז #4440
קולות קוראים
תאריך גמר 22/05/2022

קבלת הצעות לעיצוב ופיסול פסלים מנירוסטה L316 ליטוש ברמה גבוהה בכיכרות מעגלי תנועה בשכונת "הר נוף" בדימונה

 כללי

הקרן לפיתוח דימונה (להלן: "הקפ"ד") מזמינה בזאת אמנים העוסקים בפיסול אומנותי מנירוסטה L316 להגיש לקפ"ד הצעה או הצעות לפסלים מנירוסטה L316 ליטוש ברמה גבוהה בגובה 4.0 מ' כל אחד אשר יוצבו ויבוצעו ב- 2 כיכרות (מעגלי תנועה) בשכ' הר נוף – בעיר דימונה.

פירוט:

 1. האומנים או המתכננים/מעצבים רשאים להגיש הצעה או הצעות לכיכר אחת או יותר.
 2. המציע אשר יבחר ע"י הקפ"ד להקמת הפסל/ים, יידרש לבצע את כל הפעולות ו/או התיאומים הנדרשים לייצור הפסל, אספקה והתקנת הפסל באתר, ועד לביצוע מושלם לרבות ליווי ביצוע העיצוב הגנני עד לביצועו המושלם ובכלל זה:

תכנון הפסל.

ביצוע הדמיות לפסל.

עיצוב הפסל והצבתו במיקום הסופי.

הגשת בקשה להיתר (במידה ויידרש) וליווי עד לאישורו.

תכנון הנדסי מפורט.

עמידה בדרישות בטיחות.

העבודה תכלול גם:

 1.   הגשת חישובים סטטיים, הצהרת מהנדס וכל התנאים שתדרוש הוועדה המקומית.

   תכנון הובלת הפסל.

   תכנון הסדרי תנועה להובלת הפסל והצבתו לרבות אישורם ע"י הגורמים השונים.

   הגשת דו"ח ע"י יועץ בטיחות להצבת הפסל.

   הקמת/הצבת הפסל במקום.

 1. מובהר כי, הרשימה המפורטת לעיל הינה רשימה חלקית ועל המציע שיבחר יהיה לבצע את כל הפעולות הדרושות לצורך התקנת הפסל לשביעות רצונה של הקפ"ד לרבות אלו שיידרשו לצורך הצבתו ולא פורטו לעיל ללא כל תוספת תשלום.
 2. לאחר הצבת הפסל, הבעלות והקניין של הפסל תהיה של עיריית דימונה ו/או הקפ"ד בלבד. מובהר בזאת כי הצפייה בפסל תהא חופשית לקהל הרחב. האמן לא יוכל לגבות כל תשלום נוסף למעט התשלום שיגיע לו בגין התמורה הנקובה בחוזה ההתקשרות. בצד הפסל לא תהיה כל זכות קניינית ו/או מוסרית ו/או רוחנית של האמן בפסל או העיצוב הגנני ואלו יהיו קנויות לעיריית דימונה ו/או הקפ"ד בלבד.
 3. המציע הזוכה בקול קורא זה, (לפסל אחד או יותר) יחתום על חוזה אשר ייערך על ידי הקפ"ד ואשר יכלול את כל התחייבויותיו המפורטות לעיל ולהלן, לרבות התחייבויות שנטל על עצמו במסגרת הצגת הצעתו וזאת כתנאי להתקשרות עמו.
 4. הגשת מענה לקול קורא:

        על מגישי ההצעות לצרף להצעתם כדלקמן:

 • מפרט/סקיצה הכוללת התייחסות לכל הפחות לאמור לעיל ולהלן, וכן התייחסות לציוד/חומרים אשר המציע מתכוון לעשות בהם שימוש, תרשים העמדה וכיוב'.
 • המציע יוכל לצרף להצעתו מצגת POWER POINT הכוללת את תרשים העמדה ועליו לצרף התייחסות לדרישות המפורטות לעיל ולהלן:
 • התמורה –
  • תמורת ביצוע מלוא התכנון והביצוע לרבות כל העלויות חומרי הגלם וההוצאות הדרושות לצורך ביצוע מלא ומושלם של התחייבויותיו, להצעתו עד למסירה סופית לקפ"ד.                                      יהא המציע זכאי לתמורה סופית וכוללת בסך 400,000 ₪ כולל מע"מ כדין לכל אלמנט.
 • התמורה תכלול את כל המוגדר לעיל, אשר יחייבו את המציע לכל דבר ועניין ויהוו חלק בלתי נפרד מהצעתו שיכלול את כל המפורט בהצעת המציע בהתאם.
 • על המציע לצרף את הצעתו המוצעת שתכלול את כל התכנון המפורט וההנדסי.
 • פרופיל המציע – המציע יציג את ניסיונו בהקמת/עיצוב/פיסול פסלים ויצרף פרטים אודותיו ואודות עסקיו בפרופיל המציע.
 1. אופן בחירת ההצעות הזוכות:

        ההצעות הזוכות תיבחרנה על ידי הקפ"ד ו/או כל גוף, (כגון ועדת היגוי) אשר יוסמך על ידה לצורך כך.                    הליך זה אינו מהווה הליך מכרזי והנו במסגרת ההליכים הפטורים ממכרז (פטור בגין יצירת אומנות).                      הקפ"ד לא תהא מחויבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר, או כל הצעה שהיא, ואף תוכל לדרוש מהזוכה/ים          שינויים ועדכוני עיצוב כתנאי להתקשרות עמם.

 1. הקפ"ד רשאית לדחות את כל ההצעות או לבחור מספר הצעות והכל על פי שיקול דעתה הבלעדי. יובהר כי הצעות אשר אינן תואמות את צביון החיים בעיר דימונה ו/או הצעות אשר עלולות לפגוע ברגשות הציבור ו/או באופי הסביבה, תיפסלנה על הסף.
 2. מפגש מציעים נקבע לתאריך 08/05/2022   בשעה   13:00   מקום מפגש: במשרדי 
  הקפ"ד.
 3. ההצעות תוגשנה במעטפה סגורה עליה ירשם "קול קורא- לקבלת הצעות לעיצוב ופיסול פסלים מנירוסטה L316 ב- 2 כיכרות (מעגלי תנועה) בשכונת הר נוף בדימונה" (2 אלמנטים).
 4. ההצעות תימסרנה במסירה ידנית לידי הגב' שירלי אוסקר במשרדי הקפ"ד ברחוב מד' המעפילים 28, דימונה ותוכנסנה לתיבת המכרזים לא יאוחר מיום    22/05/2022   בשעה    14:00   בדיוק.  
 5. פתיחת תיבת המכרזים בתאריך: 22/05/2022    בשעה      14:15       בלשכת מנכ"ל הקפ"ד.
 6. טלפון לבירורים: 073-3268650 .

                                                                                                                                     בכבוד רב,

                                                                                                                                אינג' היקלי אבי

                                                                                                                      מנכ"ל הקרן לפיתוח דימונה