מספר מכרז #19/2020
מכרזי עבודות ושירותים
תאריך גמר 07/06/2020

עבודות מסגרות/גדרות ושערים במוסדות החינוך וברחבי העיר דימונה

 1. הקרן לפיתוח דימונה (להלן הקפ"ד ) מזמינה בזאת הצעות למכרז מסגרת עבודות מסגרות/גדרות ושערים במוסדות החינוך וברחבי העיר דימונה.
 2. על המציעים להיות רשומים ביום הגשת ההצעות בספר הקבלנים ענף בנייה 100 ג' 1 או 111 א' 1 .    
 3. על המציעים להמציא אישורים על היותם עוסק מורשה, על גובה וניכוי מס
  במקור, ומסמכים המעידים על ניסיונם בעבודות דומות, ושאר האישורים כמצוין במסמכי המכרז.
 4. את מסמכי המכרז ניתן לרכוש במשרדי הקפ"ד אצל הגב' שולה לנקרי –שדרות הרצל 1 (משרדי מפעל "כיתן" לשעבר") בשעות הרגילות של הקפ"ד,תמורת תשלום של 1000 ₪ אשר לא יוחזרו בכל מקרה .ניתן לעיין במסמכי המכרז טרם רכישתם .
 5. להצעה יש לצרף ערבות בנקאית על שם המציע, צמודה למדד בגובה 50,000ש"ח כולל מ.ע.מ. ובתוקף  עד לתאריך : 7/10/2020
 6. תקופת ביצוע : שנתיים עם אופציה להארכה בשנה נוספת. הקפ"ד שומרת לעצמה את
  האפשרות  לסיים את ההתקשרות בכל עת שתבחר .                                    
 7. הקפ"ד שומרת לעצמה הזכות להקטין ולהגדיל את היקף העבודה בהתאם לתקציבים שיעמדו לרשותה, כמו כן שומרת הקפ"ד לעצמה הזכות לפצל את העבודה בין מציעים אחדים.
 1. תנאי תשלום בהתאם לאמור במסמכי המכרז.
 1. מציע אשר לא יעמוד באחד התנאים המפורטים במכרז, הצעתו תיפסל ולא תובא לדיון.
 1. אין קפ"ד מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא, הקפ"ד תבחר בהצעה הטובה המבטיחה לה את מרב היתרונות.
 1. את ההצעות יש להגיש בשני עותקים במעטפה סגורה ובציון מס' המכרז בתיבת המכרזים המצויה בחדר רכש במשרדי הקפ"ד,  אצל מר יוסי קסטיאל.
 1. מפגש מציעים יערך בתאריך : 25/5/2020 יום שני בשעה: 11:00. בחדר הישיבות במשרדי הקפ"ד.
 2. התאריך האחרון להגשת ההצעות הוא : 7/6/2020 יום ראשון בשעה 14:00.
 3. פתיחת תיבת המכרזים ביום ראשון בתאריך 7/6/2020 בשעה: 14:15 בלשכת מנכ"ל
  הקפ"ד (משרדי מפעל "כיתן" לשעבר).
שינוי גודל גופנים