מספר מכרז #28/2024
מכרזי עבודות ושירותים
תאריך גמר 19/05/2024

מתן שירותי רפואה במוקד מיון קדמי במרכז הרפואי מיראז', דימונה

  1. הקרן לפיתוח דימונה (ע"ר) (להלן: " הקפ"ד ") מזמינה בזאת קבלת הצעות למתן שירותי רפואה במוקד מיון קדמי במרכז הרפואי מיראז', דימונה.
  2. על הספק להציע מטעמו נותן שירותים (רופא ו/או אח ו/או פרמדיק) בעל תעודה מתאימה, פנקס חיסונים בהתאם לנדרש מעובד מערכת הבריאות עלי ידי משרד הבריאות ותעודות PALS ו-ACLS.
  3. על המציע להמציא אישורים על היותו עוסק מורשה, על גובה וניכוי מס במקור, מסמכים המעידים על ניסיון קודם רלוונטי ושאר האישורים כמצוין במסמכי המכרז.
  4. את מסמכי המכרז ניתן להוריד מאתר הקפ"ד בכתובת kapad.co.il תחת לשונית מכרזים.
  5. תנאי תשלום בהתאם לאמור במסמכי המכרז.
  6. אין הקפ"ד מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא, והיא תבחר בהצעה הטובה המבטיחה לה את מרב היתרונות.
  7. הקפ"ד שומרת לעצמה הזכות להקטין ולהגדיל את היקף העבודה בהתאם לתקציבים שיעמדו לרשותה. כמו כן שומרת הקפ"ד לעצמה הזכות לפצל את העבודה בין מציעים אחדים.
  8. את ההצעות יש להגיש במעטפה סגורה ובציון מס' המכרז בתיבת המכרזים המצויה בחדר משאבי אנוש במשרדי הקפ"ד אצל הגב' שירלי אוסקר.
  9. התאריך האחרון להגשת ההצעות בתאריך 19/05/2024 בשעה 14:00.
  10. פתיחת תיבת המכרזים בתאריך 19/05/2024 בשעה 14:15 בחדר ישיבות הקפ"ד.