מספר מכרז #05/2022
מכרזי עבודות ושירותים
תאריך גמר 10/02/2022

מכרז  פומבי לניהול תכנון וביצוע תשתיות ופיתוח לעבודות בשכונה הצפון מזרחית ב' בדימונה

 1. הקרן לפיתוח דימונה (להלן: "הקפ"ד") מזמינה בזאת הצעות למתן שירותי ניהול פרויקטים כמפורט במסמך זה, וזאת לביצוע עבודות לניהול תכנון וביצוע תשתיות ופיתוח לעבודות בשכונה הצפון מזרחית ב' בדימונה (להלן: "השירותים");
 2. את מסמכי המכרז ניתן לרכוש במשרדי הקפ"ד אצל הגב' שולמית לנקרי בכתובת מ"ד המעפילים 28 בדימונה, בשעות הרגילות של הקפ"ד, תמורת תשלום 1000 ₪ אשר לא יוחזרו בכל מקרה.
 3. ניתן לעיין במסמכי המכרז טרם רכישתם באתר האינטרנט של הקפ"ד בכתובת kapad.co.il תחת לשונית "מכרזים".
  כל הבהרה / תיקון / תשובה שיפורסמו באתר מחייבים את המציעים. באחריות המציעים להתעדכן באתר בנוגע לכל הערה , הבהרה או שינוי שיפורסם על ידי הקפ"ד.
 4. להצעה יש לצרף ערבות בנקאית על שם המציע, צמודה למדד בגובה 25,000 ₪ כולל מע"מ. ובתוקף עד לתאריך:  10/06/2022.
 5. מפגש מציעים יערך בתאריך:  25/1/2022  בשעה  11:00  היציאה ממשרד מנכ"ל הקפ"ד בכתובת: רח' מ"ד המעפילים 28 דימונה  ב-ווייז "הקרן לפיתוח דימונה" .
  מפגש המציעים הינו חובה, לא ניתן להגיש הצעה ללא השתתפות במפגש.
 6. אין הקפ"ד מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא, הקפ"ד תבחר בהצעה הטובה המבטיחה לה את מירב היתרונות.
 7. את ההצעות יש להגיש בשני עותקים במעטפה סגורה ובציון מס' המכרז בתיבת המכרזים המצויה במשרדה של מנהלת משאבי אנוש בקפ"ד, גב' שירלי אוסקר.
 8. התאריך האחרון להגשת ההצעות: ביום חמישי בתאריך  10/02/2022  בשעה  14:00.
 9. פתיחת תיבת המכרזים ביום חמישי בתאריך 10/02/22 בשעה:14:15 בחדר ישיבות הקפ"ד.

הצעות שלא תוגשנה במועד לא תתקבלנה.

אין לשלוח הצעות בכל דרך אחרת למעט מסירה ידנית.