מספר מכרז #72/2021
מכרזי עבודות ושירותים
תאריך גמר 19/01/2022

אספקה והתקנה של ריהוט וציוד במרחבי למידה עיצוביים במוסדות חינוך בדימונה במסגרת פרויקט M21

  1. הקרן לפיתוח דימונה (ע"ר) (להלן: הקפ"ד) עבור עיריית דימונה (להלן: "העירייה") מזמינה בזאת קבלת הצעות לאספקה והתקנה של ריהוט וציוד במרחבי למידה עיצוביים, במוסדות חינוך במסגרת פרויקט M21 של משרד החינוך בדימונה.
  2. את מסמכי המכרז ניתן לרכוש במשרדי הקפ"ד אצל הגב' שולמית לנקרי – רח' מ"ד המעפילים 28 (בית ספר "יוספטל" לשעבר), בשעות הרגילות של הקפ"ד, תמורת תשלום של 500 ₪ אשר לא יוחזרו בכל מקרה. ניתן לעיין במסמכי המכרז טרם רכישתם במשרדי הקפ"ד.
  3. להצעה יש לצרף ערבות בנקאית על שם המציע, צמודה למדד בגובה 35,000 ש"ח כולל מע"מ ובתוקף עד לתאריך 19/05/22.
  4. תנאי תשלום בהתאם לאמור במסמכי המכרז.
  1. אין הקפ"ד מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא. הקפ"ד תבחר בהצעה הטובה המבטיחה לה את מרב היתרונות.
  1. את ההצעות יש להגיש בשני עותקים במעטפה סגורה ובציון מס' המכרז בתיבת המכרזים המצויה במשרדה של מנהלת משאבי אנוש בקפ"ד, גב' שירלי אוסקר.
  1. סיור קבלנים יערך בתאריך 10/01/22, יום ב' בשעה 11:00. היציאה ממשרד מנכ"ל הקפ"ד. ההשתתפות בסיור הקבלנים אינה חובה.
  1. התאריך האחרון להגשת ההצעות הוא ביום רביעי בתאריך 19/01/22 בשעה 14.00.
  1. פתיחת תיבת המכרזים ביום רביעי בתאריך 19/01/22 בשעה 14:15 בחדר ישיבות הקפ"ד.

 

בברכה,

אינג' היקלי אבי

מנכ"ל הקפ"ד