מספר מכרז #56/2019
מכרזי עבודות ושירותים
תאריך גמר 10/12/2019

מכרז מסגרת לתכנון, אספקה והתקנת סככות הצללה

 1. הקרן לפיתוח דימונה (להלן הקפ"ד) מזמינה בזאת הצעות למכרז מסגרת לתכנון, אספקה והתקנת סככות הצללה ברחבי העיר דימונה.
 2. על המציע להיות חברה הרשומה ברשם החברות, וכן בעל ניסיון בעבודות קודמות בתחום תכנון אספקה והתקנת סככות הצללה ,בהיקף של 2 מיליון ₪ לפחות בשנה, בכל אחת מהשנים 2015-2019.         
 1. על המציעים להמציא אישורים על היותם עוסק מורשה, על גובה וניכוי מס במקור, ומסמכים המעידים על ניסיונם בעבודות דומות, ושאר האישורים כמצוין במסמכי המכרז.
 1. את מסמכי המכרז ניתן לרכוש במשרדי הקפ"ד אצל הגב' שולה לנקרי – שדרות הרצל 1 (משרדי מפעל "כיתן" לשעבר") בשעות הרגילות של הקפ"ד, תמורת תשלום של 1000 ₪ אשר לא יוחזרו בכל מקרה .ניתן לעיין במסמכי המכרז טרם רכישתם.
 1. להצעה יש לצרף ערבות בנקאית על שם המציע, צמודה למדד בגובה 80,000 ש"ח כולל מע"מ ובתוקף  עד לתאריך 10/4/2020.
 1. תקופת ביצוע – שנה עם אופציה להארכה בשנתיים נוספות. הקפ"ד שומרת לעצמה את האפשרות לסיים את ההתקשרות בכל עת שתבחר.
 1. הקפ"ד שומרת לעצמה הזכות להקטין ולהגדיל את היקף העבודה בהתאם לתקציבים שיעמדו לרשותה. כמו כן שומרת הקפ"ד לעצמה הזכות לפצל את העבודה בין מציעים אחדים.
 1. תנאי תשלום בהתאם לאמור במסמכי המכרז.
 1. מציע אשר לא יעמוד באחד התנאים המפורטים במכרז, הצעתו תיפסל ולא תובא לדיון.
 1. אין קפ"ד מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא, הקפ"ד תבחר בהצעה הטובה המבטיחה לה את מרב היתרונות.
 1. את ההצעות יש להגיש בשני עותקים במעטפה סגורה ובציון מס' המכרז בתיבת המכרזים המצויה בחדר רכש במשרדי הקפ"ד, אצל מר יוסי קסטיאל.
 1. מפגש מציעים יערך בתאריך 27/11/2019 יום ד' בשעה 12:00. היציאה ממשרד מנכ"ל הקפ"ד.       
 1. התאריך האחרון להגשת ההצעות הוא 10/12/2019 ,יום שלישי בשעה 14:00.
 1. פתיחת תיבת המכרזים ביום שלישי בתאריך 10/12/2019 בשעה 14:15 בלשכת מנכ"ל הקפ"ד (משרדי מפעל "כיתן" לשעבר).
שינוי גודל גופנים