מספר מכרז #12/2021
מכרזי עבודות ושירותים
תאריך גמר 28/04/2021

מכרז מסגרת לתכנון, אספקה והתקנת סככות הצללה ברחבי העיר דימונה

 1. הקרן לפיתוח דימונה (להלן הקפ"ד) עבור עירית דימונה מזמינה בזאת קבלת הצעות למכרז מסגרת לתכנון, אספקה והתקנת סככות הצללה ברחבי העיר דימונה.
 2. על המציע להיות חברה הרשומה ברשם החברות, וכן בעל ניסיון מוכח בביצוע עבודות אספקה והתקנת סככות הצללה (לא כולל עבודות פיתוח שאינן חלק מהתשתית הדרושה להתקנת סככות הצללה) בהיקף כספי מצטבר של 3,000,000 ₪ (שלושה מיליון ₪) לא כולל מע"מ, לפחות, במהלך השנים 2018 עד מועד הגשת הצעתו במכרז. מתוכן לפחות 2 עבודות עבור רשויות מקומיות או גופים ציבוריים בהיקף מצטבר של 1,000,000 ₪ (מיליון ₪) לא כולל מע"מ כל אחת. בסעיף זה : "ניסיון מוכח"– למציע כקבלן ראשי או כקבלן משנה (למעט הדרישה לעבודה עבור רשויות מקומיות או גופים ציבוריים שהינה למציע כקבלן ראשי בלבד) הכול כמפורט בחוברת המכרז. על המציעים להמציא אישורים על היותם עוסק מורשה, על גובה וניכוי מס במקור, ומסמכים המעידים על ניסיונם בעבודות דומות, ושאר האישורים כמצוין במסמכי המכרז.
 3. את מסמכי המכרז ניתן לרכוש במשרדי הקפ"ד אצל הגב' שולה לנקרי –מ"ד המעפילים 28 בין השעות 9:00-14:00 תמורת סך של 1000 ₪ אשר לא יוחזרו. ניתן לעיין בחוברת המכרז ללא תשלום (וללא זכות לצלמה) לפני רכישתה, במשרדי הקרן.
 4. להצעה יש לצרף ערבות בנקאית על שם המציע, צמודה למדד בגובה 80,000 ש"ח כולל מ.ע.מ. ובתוקף  עד לתאריך : 28/8/2021 .
 5. הקפ"ד שומרת לעצמה הזכות להקטין ולהגדיל את היקף העבודה בהתאם לתקציבים שיעמדו לרשותה, כמו כן שומרת הקפ"ד לעצמה הזכות לפצל את העבודה בין מציעים אחדים.
 6. תנאי תשלום בהתאם לאמור במסמכי המכרז.
 7. מציע אשר לא יעמוד באחד התנאים המפורטים במכרז, הצעתו תיפסל ולא תובא לדיון.
 8. אין קפ"ד מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא, הקפ"ד תבחר בהצעה הטובה המבטיחה לה את מרב היתרונות.
 9. את ההצעות יש להגיש בשני עותקים במעטפה סגורה ובציון מס' המכרז בתיבת המכרזים המצויה בחדר רכש במשרדי הקפ"ד, אצל מר יוסי קסטיאל.
 10. מפגש מציעים יתקיים ביום א' בתאריך 18/4/2021 בשעה 11:00, היציאה ממשרדי הקפ"ד .
 11. התאריך האחרון להגשת ההצעות הוא:28/4/2021, יום רביעי בשעה 14:00. (במשרדי הקפ"ד החדשים: בית ספר יוספטל לשעבר, רחוב מ"ד המעפילים 28).
 12. פתיחת תיבת המכרזים ביום רביעי בתאריך: 28/4/2021 בשעה: 14:15 בלשכת מנכ"ל הקפ"ד (משרדי הקפ"ד החדשים מ"ד המעפילים 28).