מספר מכרז #40/2022
מכרזי עבודות ושירותים
תאריך גמר 05/07/2022

מכרז מסגרת לביצוע עבודות שיפוץ, אחזקה ובנייה + הנגשת שמיעה וראיה במוסדות חינוך ומבני ציבור ברחבי העיר דימונה

 1. הקרן לפיתוח דימונה (ע"ר) (להלן הקפ"ד ) עבור עיריית דימונה (להלן: "העירייה") מזמינה בזאת קבלת הצעות לביצוע עבודות למכרז מסגרת לביצוע עבודות שיפוץ, אחזקה ובנייה + הנגשת שמיעה וראיה במוסדות חינוך ובמבני ציבור ברחבי העיר דימונה.
 2. המציע רשום ביום הגשת ההצעה בפנקס הקבלנים (עפ"י החוק לרישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות, (התשכ"ט-1969 והתקנות על פיו) כדלקמן בענף ראשי 100 סיווג ג'1 ו/או בענף משנה 131 בסיווג א'2 לפחות.
 3. על המציעים להמציא אישורים על היותם עוסק מורשה, על גובה וניכוי מס במקור, תעודת רשום בספר הקבלנים ומסמכים המעידים על ניסיונם בעבודות דומות, ושאר האישורים כמצוין במסמכי המכרז.
 4. את מסמכי המכרז ניתן לרכוש במשרדי הקפ"ד אצל הגב' שולמית לנקרי – רח' מ"ד המעפילים 28 ,בשעות הרגילות של הקפ"ד ,תמורת תשלום של 2000 ₪ אשר לא יוחזרו בכל מקרה. ניתן לעיין במסמכי המכרז טרם רכישתם.   
 5. להצעה יש לצרף ערבות בנקאית על שם המציע, צמודה למדד בגובה 100,000 ₪ כולל מ.ע.מ. ובתוקף  עד לתאריך: 05/11/2022.
 6. תנאי תשלום בהתאם לאמור במסמכי המכרז.
 7. אין קפ"ד מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא, הקפ"ד תבחר  בהצעה הטובה המבטיחה לה את מרב היתרונות.
 8. הקפ"ד שומרת לעצמה הזכות להקטין ולהגדיל את היקף העבודה בהתאם לתקציבים    שיעמדו לרשותה, כמו כן שומרת הקפ"ד לעצמה הזכות לפצל את העבודה בין מציעים אחדים.
 9. את ההצעות יש להגיש בשני עותקים במעטפה סגורה ובציון מס' המכרז בתיבת המכרזים המכרזים המצויה בחדר משאבי אנוש במשרדי הקפ"ד, אצל הגב' שירלי אוסקר.
 10. סיור קבלנים יערך בתאריך:27/06/2022 בשעה 11:00 היציאה: ממשרד מנכ"ל הקפ"ד, ההשתתפות בסיור הקבלנים אינה חובה.
 11. התאריך האחרון להגשת ההצעות בתאריך:05/07/2022  בשעה: 14.00 .
 12. פתיחת תיבת המכרזים בתאריך:05/07/2022 בשעה: 14:15 בלשכת מנכ"ל הקפ"ד.