מספר מכרז #70/2021
מכרזי עבודות ושירותים
תאריך גמר 16/01/2022

מכרז מסגרת לביצוע עבודות שיפוץ, אחזקה ובנייה במוסדות חינוך דימונה

  1. הקרן לפיתוח דימונה (ע"ר) (להלן: "הקפ"ד" )  עבור עיריית דימונה (להלן: "העירייה") מזמינה בזאת קבלת הצעות לביצוע עבודות למכרז מסגרת לביצוע עבודות שיפוץ, אחזקה ובנייה למוסדות חינוך ובמבני ציבור דימונה.              
  2. את מסמכי המכרז ניתן לרכוש אצל הגב' שולמית לנקרי במשרדי הקפ"ד – רח' מ"ד המעפילים 28, דימונה בשעות העבודה רגילות של הקפ"ד תמורת תשלום של 2000 ₪ אשר לא יוחזרו בכל מקרה. ניתן לעיין במסמכי המכרז טרם רכישתם.
  3. להצעה יש לצרף ערבות בנקאית על שם המציע צמודה למדד בגובה 100,000 ש"ח כולל מע"מ ובתוקף עד לתאריך 16/05/22.
  4. תנאי תשלום בהתאם לאמור במסמכי המכרז.
  5. אין הקפ"ד מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא. הקפ"ד תבחר בהצעה הטובה המבטיחה לה את מרב היתרונות.
  6. את ההצעות יש להגיש בשני עותקים במעטפה סגורה ובציון מס' המכרז בתיבת המכרזים המצויה במשרדה של מנהלת משאבי האנוש בקפ"ד, גב' שירלי אוסקר.
  7. סיור קבלנים יערך בתאריך 06/01/22, יום חמישי, בשעה 11:00. היציאה ממשרד מנכ"ל הקפ"ד. ההשתתפות בסיור הקבלנים אינה חובה.          
  8. התאריך האחרון להגשת ההצעות הוא ביום ראשון בתאריך 16/01/22 בשעה 14.00.
  9. פתיחת תיבת המכרזים ביום ראשון בתאריך 16/01/22 בשעה 14:15 בחדר ישיבות הקפ"ד.

בברכה,

אינג' היקלי אבי

מנכ"ל הקפ"ד