מספר מכרז #56/2021
מכרזי עבודות ושירותים
תאריך גמר 13/12/2021

מכרז מסגרת לביצוע עבודות שיפוץ, אחזקה ובנייה מוסדות חינוך דימונה

 

  1. הקרן לפיתוח דימונה (ע"ר) (להלן הקפ"ד )  עבור עיריית דימונה (להלן: "העירייה") מזמינה בזאת קבלת הצעות לביצוע עבודות למכרז מסגרת לביצוע עבודות שיפוץ, אחזקה ובנייה למוסדות חינוך ובמבני ציבור דימונה.
  2. את מסמכי המכרז ניתן לרכוש במשרדי הקפ"ד אצל הגב' שולמית לנקרי – רח' מ"ד המעפילים 28, בשעות הרגילות של הקפ"ד, תמורת תשלום של 2000 ₪ אשר לא יוחזרו בכל מקרה. ניתן לעיין במסמכי המכרז טרם רכישתם.
  3. להצעה יש לצרף ערבות בנקאית על שם המציע, צמודה למדד בגובה 100,000 ש"ח כולל מ.ע.מ. ובתוקף  עד לתאריך: 13/4/2022.
  4. תנאי תשלום בהתאם לאמור במסמכי המכרז.
  5. אין קפ"ד מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא, הקפ"ד תבחר בהצעה הטובה המבטיחה לה את מרב היתרונות.
  6. את ההצעות יש להגיש בשני עותקים במעטפה סגורה ובציון מס' המכרז בתיבת המכרזים המצויה בחדר משאבי אנוש במשרדי הקפ"ד, אצל הגב' שירלי אוסקר.
  7. סיור קבלנים יערך בתאריך:25/11/2021 יום ה' בשעה 11:00 היציאה: ממשרד מנכ"ל הקפ"ד. ההשתתפות בסיור הקבלנים אינה חובה.
  8. התאריך האחרון להגשת ההצעות הוא  בתאריך:13/12/21  בשעה: 14.00 .
  9. פתיחת תיבת המכרזים ביום שני בתאריך:13/12/21 בשעה: 14:15 בלשכת מנכ"ל הקפ"ד.