מספר מכרז #27/2024
מכרזי עבודות ושירותים
תאריך גמר 18/04/2024

לתכנון, ביצוע והקמת חדרי טרפו – שנאים, שכונת אמנון ליפקין שחק ושכונת ממשית בדימונה

 1. הקרן לפיתוח דימונה (ע"ר) (להלן הקפ"ד ) עבור עיריית דימונה (להלן: "העירייה") מזמינה בזאת קבלת הצעות לתכנון, ביצוע והקמת חדרי טרפו – שנאים, שכונת אמנון ליפקין שחק ושכונת ממשית בדימונה.
 2. על המציעים להמציא אישורים על היותם עוסק מורשה, על גובה וניכוי מס במקור, תעודת רשום בספר הקבלנים ומסמכים המעידים על ניסיונם בעבודות דומות, ושאר האישורים כמצוין במסמכי המכרז.
 3. את מסמכי המכרז ניתן לרכוש במשרדי הקפ"ד אצל הגב' שולמית לנקרי – רח' מ"ד המעפילים 28, בשעות הרגילות של הקפ"ד ,תמורת תשלום של 1,000 ₪ אשר לא יוחזרו בכל מקרה. ניתן לעיין במסמכי המכרז טרם רכישתם וללא זכות לצלמה.
 4. להצעה יש לצרף ערבות בנקאית על שם המציע, צמודה למדד בגובה 30,000 ש"ח כולל מ.ע.מ. ובתוקף עד לתאריך: 18/08/2024.
 5. הקפ"ד שומרת לעצמה הזכות להקטין ולהגדיל את היקף העבודה בהתאם לתקציבים שיעמדו לרשותה, כמו כן שומרת הקפ"ד לעצמה הזכות לפצל את העבודה בין מציעים אחדים.
 6. מציע אשר לא יעמוד באחד התנאים המפורטים במכרז, הצעתו תיפסל ולא תובא לדיון.
 7. אין קפ"ד מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא, הקפ"ד תבחר בהצעה הטובה המבטיחה לה את מרב היתרונות.
 8. את ההצעות יש להגיש בשני עותקים במעטפה סגורה ובציון מס' המכרז בתיבת המכרזים המצויה בחדר משאבי אנוש במשרדי הקפ"ד, אצל הגב' שירלי אוסקר.
 9. מפגש קבלנים יערך בתאריך: 03/04/2024 שעה: 11:00 במשרדי הקרן לפיתוח דימונה ההשתתפות בסיור קבלנים אינה חובה.
 10. התאריך האחרון להגשת ההצעות הוא בתאריך: 18/04/2024 בשעה: 14.00 .
 11. פתיחת תיבת המכרזים בתאריך: 18/04/2024 בשעה: 14:15 בלשכת מנכ"ל הקפ"ד.