מספר מכרז #36/2022
מכרזי עבודות ושירותים
תאריך גמר 26/05/2022

למתן שירותי הפקה, קידום וביצוע ועידת נדל”ן 2022 בדימונה

 1. הקרן לפיתוח דימונה (להלן: "הקפ"ד"), מזמינה בזאת קבלת הצעות למתן שירותי הפקה, קידום וביצוע ועידת נדל”ן 2022 בדימונה.
 2. על המציעים להמציא אישורים על היותם עוסק מורשה, על גובה וניכוי מס במקור ומסמכים המעידים על ניסיונם בעבודות דומות, ושאר אישורים כמצוין במסמכי המכרז.
 3. את חוברת המכרז ניתן לרכוש דרך הגב' שולמית לנקרי במשרדי הקפ"ד, מ"ד המעפילים 28 דימונה החל מיום הפרסום בין השעות 09:00-14:00 תמורת סך של 1,000 ₪ (אשר לא יוחזרו). ניתן לעיין בחוברת המכרז ללא תשלום (וללא זכות לצלמה), לפני רכישתה, באתר הקפ"ד.
 4. ערבות הגשה: על המציע לצרף ערבות בנקאית בסך של 60,000 (שישים אלף שקלים חדשים) בתוקף עד לתאריך 26/09/2022 בנוסח ובתנאים המצורפים למסמכי המכרז.
 5. את ההצעות יש להגיש בשני עותקים במעטפה סגורה ובציון מס' המכרז המצויה בחדר משאבי אנוש במשרדי הקפ"ד אצל הגב' שירלי אוסקר.
 6. על המציע לעמוד בכל תנאי הסף המפורטים במסמכי המכרז.
 7. אין הקפ"ד מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה כל שהיא.
 8. מפגש מציעים: יתקיים ביום:  17/05/2022  בשעה:  13:00  מקום המפגש: במשרדי הקפ"ד השתתפות חובה.
 9. המועד האחרון להגשת הצעות הינו ביום: 26/05/2022  בשעה: 14:00   בדיוק. לא תתקבלנה הצעות לאחר מועד זה. את ההצעות יש להגיש במסירה ידנית בלבד (לא בדואר ו/או בכל דרך אחרת) במשרדי הקפ"ד.
 10. פתיחת תיבת המכרזים תתקיים בתאריך: 26/05/2022  בשעה:   14:15  בלשכת מנכ"ל הקפ"ד
 11. האמור במודעה זו אינו ממצה את תנאי המכרז המופיעים במלואם במסמכי המכרז. בכל מקרה, יגבר האמור במסמכי המכרז.
 12. לבירורים לפנות ל: 073-3268653.