מספר מכרז #44/2024
מכרזי עבודות ושירותים
תאריך גמר 24/06/2024

הצבת שלטי שוכרים על גבי חזיתות במרכז המסחרי דימונה

 1. הקרן לפיתוח דימונה (ע"ר) (להלן: "הקרן"), עבור עיריית דימונה (להלן: "העירייה") מזמינה בזאת קבלת הצעות לביצוע עבודות הצבת שלטי שוכרים על גבי חזיתות במרכז המסחרי דימונה .
 2. על המציעים לעמוד בתנאי הסף שהוגדרו בחוברת מסמכי המכרז.
 3. על המציעים להמציא אישורים על היותם עוסק מורשה, על גובה וניכוי מס במקור, ומסמכים המעידים על ניסיונם בעבודות דומות, ושאר האישורים כמצוין במסמכי המכרז.
 4. את מסמכי המכרז ניתן לרכוש במשרדי הקרן, מד' המעפילים 28, דימונה, בין השעות 09:00 – 14:00, תמורת סך של  -.500  ₪ (אשר לא יוחזרו). ניתן לעיין בחוברת המכרז ללא תשלום (וללא זכות לצלמה), לפני רכישתה, במשרדי הקרן.
 5. להצעה יש לצרף ערבות בנקאית על שם המציע, צמודה למדד בגובה 10,000 ₪ כולל מע"מ ובתוקף  עד לתאריך:   24/10/2024 .
 6. תקופת ביצוע: 3 שבועות קלנדריים.
 7. תנאי תשלום בהתאם לאמור במסמכי המכרז.
 8. מציע אשר לא יעמוד באחד התנאים המפורטים במכרז, הצעתו תיפסל ולא תובא לדיון.
 9. הקפ"ד שומרת לעצמה הזכות להקטין ולהגדיל את היקף העבודה בהתאם לתקציבים שיעמדו לרשותה, כמו כן שומרת הקפ"ד לעצמה הזכות לפצל את העבודה בין מציעים אחדים.
 10. אין קפ"ד מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא, הקפ"ד תבחר בהצעה הטובה המבטיחה לה את מרב היתרונות.
 11. את ההצעות יש להגיש בשני עותקים במעטפה סגורה ובציון מס' המכרז בתיבת המכרזים המצויה בחדר משאבי אנוש במשרדי הקפ"ד, אצל הגב' שירלי אוסקר.
 12. סיור מציעים: יערך בתאריך: 16/06/2024 בשעה: 14:00. מקום המפגש: במשרדי הקרן ההשתתפות בסיור הקבלנים אינה חובה.
 13. תאריך אחרון להגשת הצעות הינו בתאריך: 24/06/2024  בשעה:    14:00   בדיוק.
 14. פתיחת תיבת המכרזים בתאריך: 24/06/2024    בשעה  14:15 בלשכת מנכ"ל  הקפ"ד.