מספר מכרז #15/2020
מכרזי עבודות ושירותים
תאריך גמר 02/04/2020

הנגשת מוסדות חינוך

מכרז פומבי  –להנגשת מוסדות חינוך בתי ספר דימונה 2020

 1. הקרן לפיתוח דימונה (להלן הקפ"ד ) מזמינה בזאת הצעות להנגשת מוסדות חינוך בתי ספר דימונה .
 2. על המציעים להיות רשומים ביום הגשת ההצעות בספר הקבלנים ענף בניה 100 ג' 1 ו/או 31 א' 1
 3. על המציעים להמציא אישורים על היותם עוסק מורשה, על גובה וניכוי מס במקור,

            תעודת רשום בספר הקבלנים ומסמכים המעידים על ניסיונם בעבודות דומות, ושאר

            האישורים כמצוין במסמכי המכרז.

 1. את מסמכי המכרז ניתן לרכוש במשרדי הקפ"ד אצל הגב' שולה לנקרי –שדרות הרצל 1 (משרדי מפעל "כיתן" לשעבר") בשעות הרגילות של הקפ"ד,תמורת תשלום של 1000 ₪ אשר לא יוחזרו בכל מקרה .ניתן לעיין במסמכי המכרז טרם רכישתם .
 1. להצעה יש לצרף ערבות בנקאית על שם המציע, צמודה למדד בגובה 70,000ש"ח

            כולל מ.ע.מ. ובתוקף  עד לתאריך : 2/8/2020.

 1. תקופת ביצוע 75 ימים קלנדריים.
 1. הקפ"ד שומרת לעצמה הזכות להקטין ולהגדיל את היקף העבודה בהתאם

            לתקציבים שיעמדו לרשותה,

            כמו כן שומרת הקפ"ד לעצמה הזכות לפצל את העבודה בין מציעים אחדים.

 1. תנאי תשלום בהתאם לאמור במסמכי המכרז.
 1. מציע אשר לא יעמוד באחד התנאים המפורטים במכרז, הצעתו תיפסל ולא תובא

            לדיון.

 1. אין קפ"ד מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא, הקפ"ד

            תבחר בהצעה הטובה המבטיחה לה את מרב היתרונות.

 1. את ההצעות יש להגיש בשני עותקים במעטפה סגורה ובציון מס' המכרז בתיבת

            המכרזים המצויה בחדר רכש במשרדי הקפ"ד,  אצל מר יוסי קסטיאל.

 1. סיור קבלנים יערך בתאריך : 22/3/2020, יום א' בשעה: 11:00. היציאה: ממשרד מנכ"ל  הקפ"ד.  
 2. התאריך האחרון להגשת ההצעות הוא: 2/4/2020 יום חמישי בשעה 14:00 .
 3. פתיחת תיבת המכרזים ביום חמישי בתאריך: 2/4/2020 בשעה: 14:15 בלשכת מנכ"ל
  הקפ"ד (משרדי מפעל "כיתן" לשעבר).
שינוי גודל גופנים