מספר מכרז #47/2020
מכרזי עבודות ושירותים
תאריך גמר 03/12/2020

החלפת קירוי גג במרכז המסחרי דימונה

 

 1. הקרן לפיתוח דימונה (להלן הקפ"ד ) מזמינה בזאת הצעות להחלפת קירוי גג במרכז המסחרי דימונה.
 2. על המציעים להיות רשומים ביום הגשת ההצעות בפנקס הקבלנים בענף ראשי 100 בסיווג ג'1 ו/או בענף משנה 150 בסיווג א'1 לפחות וכן לעמוד בתנאי הסף המפורטים במסמכי המכרז.
 3. על המציעים להמציא אישורים על היותם עוסק מורשה , על גובה ניכוי מס במקור, תעודת רשום בספר הקבלנים ומסמכים המעידים על ניסיונם בעבודות דומות , ושאר האישורים כמצוין במסמכי המכרז.
 4. את מסמכי המכרז ניתן לרכוש במשרדי הקפ"ד אצל הגב' שולמית לנקרי –רח' שדרות הרצל 1 (משרדי מפעל "כיתן" לשעבר) בשעות הרגילות של הקפ"ד, תמורת תשלום של 1000 ש"ח אשר לא יוחזרו בכל מקרה. ניתן לעיין במסמכי המכרז טרם רכישתם.
 5. להצעה יש לצרף ערבות בנקאית על שם המציע , צמודה למדד בגובה 100,000 ש"ח כולל מ.ע.מ. ובתוקף  עד לתאריך: 3/4/2021.
 6. תקופת ביצוע 45 יום קלנדריים.
 7. הקפ"ד שומרת לעצמה הזכות להקטין ולהגדיל את היקף העבודה בהתאם לתקציבים שיעמדו לרשותה , כמו כן שומרת הקפ"ד לעצמה הזכות לפצל את העבודה בין מציעים אחדים.
 8. תנאי תשלום בהתאם לאמור במסמכי המכרז.
 9. מציע אשר לא יעמוד באחד התנאים המפורטים במכרז , הצעתו תיפסל ולא תובא לדיון.
 10. אין קפ"ד מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא , הקפ"ד תבחר בהצעה הטובה המבטיחה לה את מרב היתרונות.
 11. את ההצעות יש להגיש בשני עותקים במעטפה סגורה ובציון מס' המכרז בתיבת המכרזים המצויה בחדר רכש במשרדי הקפ"ד ,  אצל מר יוסי קסטיאל.
 12. סיור קבלנים יערך בתאריך : 22/11/2020 יום א' בשעה: 11:00. היציאה: ממשרד מנכ"ל הקפ"ד.
 13. התאריך האחרון להגשת ההצעות הוא:  3/12/2020 יום חמישי  בשעה: 14.00 .
 14. פתיחת תיבת המכרזים ביום חמישי בתאריך: 3/12/2020 בשעה: 14:15 בלשכת מנכ"ל הקפ"ד (משרדי מפעל "כיתן" לשעבר).
 15. סיור קבלנים אינו חובה .