מספר מכרז #04/2022
מכרזי עבודות ושירותים
תאריך גמר 10/02/2022

בניית תוספת קומה למרכז רפואי מיראז' ברח' הרצל, דימונה

                                                                                                                                             

 1. הקרן לפיתוח דימונה (ע"ר) (להלן: הקפ"ד) עבור עיריית דימונה (להלן: "העירייה") מזמינה בזאת קבלת הצעות לבניית תוספת קומה למרכז רפואי מיראז' ברח' הרצל, דימונה.
 2. על המציעים להיות רשומים ביום הגשת ההצעות בספר הקבלנים ענף בניה 100 ג'2 / ענף קונסטרוקציות פלדה 150א2.
 3. על המציעים להמציא אישורים על היותם עוסק מורשה, על גובה וניכוי מס במקור, תעודת רשום בספר הקבלנים ומסמכים המעידים על ניסיונם בעבודות דומות, ושאר האישורים כמצוין במסמכי המכרז.
 4. את מסמכי המכרז ניתן לרכוש במשרדי הקפ"ד אצל הגב' שולמית לנקרי – רח' מ"ד המעפילים 28, בשעות הרגילות של הקפ"ד (8:00-15:00), תמורת תשלום של 1000 ₪ אשר לא יוחזרו בכל מקרה. ניתן לעיין במסמכי המכרז טרם רכישתם במשרדי הקפ"ד.
 5. להצעה יש לצרף ערבות בנקאית על שם המציע, צמודה למדד בגובה 300,000 ₪ כולל מע"מ ובתוקף עד לתאריך 03/06/2022.
 6. תקופת ביצוע 7 חודשים קלנדריים.
 7. הקפ"ד שומרת לעצמה הזכות להקטין ולהגדיל את היקף העבודה בהתאם לתקציבים שיעמדו לרשותה, כמו כן שומרת הקפ"ד לעצמה הזכות לפצל את העבודה בין מציעים אחדים.
 8. תנאי תשלום בהתאם לאמור במסמכי המכרז.
 9. אין הקפ"ד מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא, הקפ"ד תבחר בהצעה הטובה המבטיחה לה את מרב היתרונות.
 10. את ההצעות יש להגיש בשני עותקים במעטפה סגורה ובציון מס' המכרז בתיבת המכרזים המצויה במשרדה של גב' שירלי אוסקר.
 11. סיור קבלנים יערך בתאריך 24/01/22 יום ב' בשעה 12:00. היציאה ממשרד מנכ"ל הקפ"ד. ההשתתפות בסיור הקבלנים אינה חובה.
 12. התאריך האחרון להגשת ההצעות הוא ביום חמישי בתאריך 10/02/22 בשעה 14:00 .
 13. פתיחת תיבת המכרזים ביום חמישי בתאריך 10/02/22 בשעה 14:15 בחדר ישיבות הקפ"ד.

בברכה,

אינג' היקלי אבי

מנכ"ל הקפ"ד