מספר מכרז #42/2021
מכרזי עבודות ושירותים
תאריך גמר 17/10/2021

בניית תוספת קומה למרכז צעירים – רחבת שאול המלך דימונה

 1. הקרן לפיתוח דימונה (להלן הקפ"ד ) מזמינה בזאת הצעות לבניית תוספת קומה מרכז צעירים – רחבת שאול המלך דימונה.
 2. על המציעים להיות רשומים ביום הגשת ההצעות בספר הקבלנים ענף בניה 100 ג'1.
 3. על המציעים להמציא אישורים על היותם עוסק מורשה, על גובה וניכוי מס במקור, תעודת רשום בספר הקבלנים ומסמכים המעידים על ניסיונם בעבודות דומות, ושאר האישורים כמצוין במסמכי המכרז.
 4. את מסמכי המכרז ניתן לרכוש במשרדי הקפ"ד אצל הגב' שולה לנקרי – מ"ד המעפילים 28 בשעות הרגילות של הקפ"ד תמורת סך של 1000 ₪ , אשר לא יוחזרו. ניתן לעיין בחוברת המכרז ללא תשלום (וללא זכות לצלמה) לפני רכישתה במשרדי הקפ"ד .
 5. להצעה יש לצרף ערבות בנקאית על שם המציע, צמודה למדד בגובה 100,000 ש"ח כולל מ.ע.מ. ובתוקף  עד לתאריך : 17/2/2022.
 6. תקופת ביצוע 5 חודשים קלנדריים.
 7. הקפ"ד שומרת לעצמה הזכות להקטין ולהגדיל את היקף העבודה בהתאם לתקציבים שיעמדו לרשותה, כמו כן שומרת הקפ"ד לעצמה הזכות לפצל את העבודה בין מציעים אחדים.
 8. תנאי תשלום בהתאם לאמור במסמכי המכרז.
 9. מציע אשר לא יעמוד באחד התנאים המפורטים במכרז, הצעתו תיפסל ולא תובא לדיון.
 10. אין קפ"ד מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא, הקפ"ד תבחר בהצעה הטובה המבטיחה לה את מרב היתרונות.
 11. את ההצעות יש להגיש בשני עותקים במעטפה סגורה ובציון מס' המכרז בתיבת המכרזים המצויה בחדר רכש במשרדי הקפ"ד, אצל מר יוסי קסטיאל.
 12. סיור קבלנים יערך בתאריך 6/10/2021 יום ד' בשעה 11:00, הסיור יתחיל ממשרדי הקפ"ד (מ"ד המעפילים 28).
 13. התאריך האחרון להגשת ההצעות הוא:17/10/2021, יום ראשון בשעה 14:00 .
 14. פתיחת תיבת המכרזים ביום ראשון בתאריך 17/10/2021 בשעה: 14:15 בלשכת מנכ"ל הקפ"ד (מ"ד המעפילים 28).