מספר מכרז #46/2019
מכרזי עבודות ושירותים
תאריך גמר 25/09/2019

בניית גן ילדים תלת כיתתי

 1. הקרן לפיתוח דימונה (להלן הקפ"ד ) מזמינה בזאת הצעות לבניית גן ילדים תלת כיתתי ברח' ארבל/גבים מגרש 902 שכונת הר-נוף דימונה.
 1. על המציעים להיות רשומים ביום הגשת ההצעות בספר הקבלנים ענף בניה 100 ג' 1.
 1. על המציעים להמציא אישורים על היותם עוסק מורשה, על גובה וניכוי מס במקור, תעודת רישום בספר הקבלנים ומסמכים המעידים על ניסיונם בעבודות דומות, ושאר האישורים כמצוין במסמכי המכרז.
 1. את מסמכי המכרז ניתן לרכוש במשרדי הקפ"ד אצל הגב' שולמית לנקרי –
  רח' שדרות,  הרצל 1 (משרדי מפעל "כיתן" לשעבר) בשעות הרגילות של הקפ"ד, תמורת  תשלום של 2000 ש"ח אשר לא יוחזרו בכל מקרה. ניתן לעיין במסמכי המכרז טרם רכישתם.
 1. להצעה יש לצרף ערבות בנקאית על שם המציע, צמודה למדד בגובה 130,000 ש"ח כולל מ.ע.מ. ובתוקף  עד לתאריך: 25/1/2020.
 1. תקופת ביצוע 8 חודשים קלנדריים.
 1. הקפ"ד שומרת לעצמה הזכות להקטין ולהגדיל את היקף העבודה בהתאם לתקציבים שיעמדו לרשותה. כמו כן שומרת הקפ"ד לעצמה הזכות לפצל את העבודה בין מציעים אחדים.
 1. תנאי תשלום בהתאם לאמור במסמכי המכרז.
 1. מציע אשר לא יעמוד באחד התנאים המפורטים במכרז, הצעתו תיפסל ולא תובא לדיון.
 1. אין קפ"ד מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא, הקפ"ד תבחר בהצעה הטובה המבטיחה לה את מרב היתרונות.
 1. את ההצעות יש להגיש בשני עותקים במעטפה סגורה ובציון מס' המכרז בתיבת המכרזים המצויה בחדר רכש במשרדי הקפ"ד,  אצל מר יוסי קסטיאל.
 1. סיור קבלנים יערך בתאריך :15/9/2019 שעה 11:00 יום א' היציאה: ממשרד מנכ"ל הקפ"ד.&
 1. התאריך האחרון להגשת ההצעות הוא 25/9/2019 יום ד' בשעה 14:00.
 1. פתיחת תיבת המכרזים ביום רביעי בתאריך 25/9/2019 בשעה 14:15 בלשכת מנכ"ל
  הקפ"ד (משרדי מפעל "כיתן" לשעבר).
שינוי גודל גופנים