מספר מכרז #2/2021
מכרזי עבודות ושירותים
תאריך גמר 04/02/2021

ביצוע עבודות להקמת מתחם סקייטפארק בדימונה

 1. הקרן לפיתוח דימונה (להלן הקפ"ד ) מזמינה בזאת הצעות לביצוע עבודות להקמת מתחם סקייטפארק בשכונת ממשית (שצ"פ 627) דימונה .
 2. על המציעים להיות רשומים ביום הגשת ההצעות בספר הקבלנים ענף ראשי 200 בסיווג ג'3.
 3. על המציעים להמציא אישורים על היותם עוסק מורשה, על גובה וניכוי מס במקור, תעודת רשום בספר הקבלנים ומסמכים המעידים על ניסיונם בעבודות דומות, ושאר האישורים כמצוין במסמכי המכרז.
 4. את מסמכי המכרז ניתן לרכוש במשרדי הקפ"ד אצל הגב' שולמית לנקרי –רח' שדרות הרצל 1 (משרדי מפעל "כיתן" לשעבר) בשעות הרגילות של הקפ"ד, תמורת תשלום של 1000 ש"ח אשר לא יוחזרו בכל מקרה. ניתן לעיין במסמכי המכרז טרם רכישתם.
 5. להצעה יש לצרף ערבות בנקאית על שם המציע, צמודה למדד בגובה 250,000 ש"ח כולל מ.ע.מ. ובתוקף  עד לתאריך: 4/6/2021.
 6. תקופת ביצוע 4 חודשים קלנדריים .
 7. הקפ"ד שומרת לעצמה הזכות להקטין ולהגדיל את היקף העבודה בהתאם לתקציבים שיעמדו לרשותה, כמו כן שומרת הקפ"ד לעצמה הזכות לפצל את העבודה בין מציעים אחדים.
 8. תנאי תשלום בהתאם לאמור במסמכי המכרז.
 9. מציע אשר לא יעמוד באחד התנאים המפורטים במכרז, הצעתו תיפסל ולא תובא לדיון.
 10. אין קפ"ד מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא,  הקפ"ד תבחר בהצעה הטובה המבטיחה לה את מרב היתרונות.
 11. את ההצעות יש להגיש בשני עותקים במעטפה סגורה ובציון מס' המכרז בתיבת המכרזים המצויה בחדר רכש במשרדי הקפ"ד,  אצל מר יוסי קסטיאל.
 12. סיור קבלנים יערך בתאריך : 24/1/2021 יום א' בשעה: 11:00. היציאה: ממשרד מנכ"ל הקפ"ד.
 13. התאריך האחרון להגשת ההצעות הוא:  4/2/2021 יום חמישי בשעה: 14.00 .
 14. פתיחת תיבת המכרזים ביום חמישי בתאריך: 4/2/2021 בשעה: 14:15 בלשכת מנכ"ל הקפ"ד (משרדי מפעל "כיתן" לשעבר).
 15. סיור קבלנים אינו חובה אולם פרוטוקול הסיור יחייב את המציעים ויצורף על ידם להצעתם.
 16. האמור במודעה זו אינו ממצה את תנאי המכרז המופיעים במלואם במסמכי המכרז. בכל מקרה יגבר האמור במסמכי המכרז.