מספר מכרז #28/2020
מכרזי עבודות ושירותים
תאריך גמר 09/07/2020

אספקה והתקנת ריהוט וציוד מוסדות חינוך -מרחבי למידה עיצוביים

 

  1. הקרן לפיתוח דימונה (להלן הקפ"ד ) מזמינה בזאת הצעות לאספקה והתקנה של ריהוט וציוד במרחבי למידה עיצוביים במוסדות חינוך מרחבי למידה m-21 בדימונה.                
  2. את מסמכי המכרז ניתן לרכוש במשרדי הקפ"ד אצל הגב' שולה לנקרי –שדרות הרצל 1 (משרדי מפעל "כיתן" לשעבר") בשעות הרגילות של הקפ"ד, תמורת תשלום של 1000 ₪ אשר לא יוחזרו בכל מקרה. ניתן לעיין במסמכי המכרז טרם רכישתם .
  3. להצעה יש לצרף ערבות בנקאית על שם המציע, צמודה למדד בגובה  50,000 ש"ח כולל מ.ע.מ. ובתוקף  עד לתאריך :8/11/2020.
  4. תנאי תשלום בהתאם לאמור במסמכי המכרז.
  5. מציע אשר לא יעמוד באחד התנאים המפורטים במכרז, הצעתו תיפסל ולא תובא לדיון.
  6. אין קפ"ד מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא, הקפ"ד תבחר בהצעה הטובה המבטיחה לה את מרב היתרונות.
  7. את ההצעות יש להגיש בשני עותקים במעטפה סגורה ובציון מס' המכרז בתיבת המכרזים המצויה בחדר רכש במשרדי הקפ"ד,  אצל מר יוסי קסטיאל.
  8. מפגש מציעים יערך בתאריך : 1/7/2020 יום ד', בשעה 13:00. במשרדי הקפ"ד.
  9. התאריך האחרון להגשת ההצעות הוא:9/7/2020 יום חמישי שעה 14:00
  10. פתיחת תיבת המכרזים ביום חמישי בתאריך: 9/7/2020 בשעה: 14:15 בלשכת מנכ"ל הקפ"ד (משרדי מפעל "כיתן" לשעבר).

 

שינוי גודל גופנים