מספר מכרז #03/2022
מכרזי עבודות ושירותים
תאריך גמר 10/02/2022

אספקה והתקנה של תחנות היסעים עם תאורה סולארית בשכונת השחר + שכונת הר-נוף דימונה

             

  1. הקרן לפיתוח דימונה (ע"ר) (להלן: "הקרן"), עבור עיריית דימונה (להלן: "העירייה") מזמינה בזאת קבלת הצעות לביצוע עבודות לאספקה והתקנה של תחנות היסעים עם תאורה סולארית בשכונת השחר + שכונת הר-נוף דימונה.
  2. את חוברת המכרז ניתן לרכוש במשרדי הקרן, מד' המעפילים 28, דימונה, בין השעות  09:00 – 14:00, תמורת סך של  500 ₪ (אשר לא יוחזרו). ניתן לעיין בחוברת המכרז ללא תשלום (וללא זכות לצלמה), לפני רכישתה, במשרדי הקרן.
  3.  סיור קבלנים: יתקיים ביום  26/01/2022   בשעה 12:00. מקום המפגש: במשרדי הקרן ההשתתפות בסיור הקבלנים אינה חובה.
  4. המועד האחרון להגשת הצעות הינו ביום  10/02/2022  בשעה   14:00  בדיוק. לא תתקבלנה הצעות לאחר מועד זה. את ההצעות יש להגיש במסירה ידנית בלבד (לא בדואר ו/או בכל דרך אחרת) במשרדי הקרן.
  5. ערבות הגשה: על המציע לצרף ערבות בנקאית בסך של 25,000  ₪. (עשרים וחמש אלף שקלים חדשים), בנוסח ובתנאים המצורפים למסמכי המכרז.
  6. אין הקרן מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה כל שהיא.
  7. האמור במודעה זו אינו ממצה את תנאי המכרז המופיעים במלואם במסמכי המכרז. בכל מקרה, יגבר האמור במסמכי המכרז.
  8. פתיחת תיבת המכרזים ביום חמישי בתאריך: 10/02/22 בשעה: 14:15 בחדר ישיבות בקפ"ד.
  9. טלפון לבירורים: 073-3268650 (לפנות: לאינג' אבי היקלי – מנכ"ל הקפ"ד).