מספר מכרז #17/2021
מכרזי עבודות ושירותים
תאריך גמר 24/05/2021

אספקה והתקנה של ריהוט וציוד במרחבי למידה עיצוביים במוסדות חינוך

 1. הקרן לפיתוח דימונה (להלן הקפ"ד) מזמינה בזאת קבלת הצעות לאספקה והתקנה של ריהוט וציוד במרחבי למידה עיצוביים במוסדות חינוך במסגרת פרויקט M21 של משרד החינוך בדימונה.
 2. את חוברת המכרז ניתן לרכוש במשרדי הקפ"ד אצל הגב' שולה לנקרי –מ"ד המעפילים 28 בשעות העבודה הרגילות, תמורת סך של 500 ₪ (אשר לא יוחזרו ). ניתן לעיין בחוברת המכרז ללא תשלום (וללא זכות לצלמה) לפני רכישתה במשרדי הקרן.
 3. להצעה יש לצרף ערבות בנקאית על שם המציע, צמודה למדד בגובה 10,000 ש"ח כולל מ.ע.מ. ובתוקף עד לתאריך : 24/9/2021 .
 4. האמור במודעה זו אינו ממצה את תנאי המכרז המופיעים במלואם במסמכי המכרז. בכל מקרה, יגבר האמור במסמכי המכרז.
 5. תנאי תשלום בהתאם לאמור במסמכי המכרז.
 6. מציע אשר לא יעמוד באחד התנאים המפורטים במכרז, הצעתו תיפסל ולא תובא לדיון.
 7. אין קפ"ד מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא, הקפ"ד תבחר בהצעה הטובה המבטיחה לה את מרב היתרונות.
 8. את ההצעות יש להגיש בשני עותקים במעטפה סגורה ובציון מס' המכרז בתיבת המכרזים המצויה בחדר רכש במשרדי הקפ"ד, אצל מר יוסי קסטיאל.
 9. מפגש מציעים יערך בתאריך 10/5/21, יום ב' בשעה: 12:00. במשרדי הקפ"ד (מ"ד המעפילים 28 דימונה).
 10. התאריך האחרון להגשת ההצעות הוא:24/5/2021, יום שני בשעה 14:00 .
 11. פתיחת תיבת המכרזים ביום שני בתאריך 24/5/2021 בשעה: 14:15 בלשכת מנכ"ל הקפ"ד (מ"ד המעפילים 28).